Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

 

Realizacja: Sklep internetowy Special Steels Polska Sp. z o.o. - Stan: 01.12.2020

Spis treści

1. Podstawa umowy, wybór prawa

2. Oferta, zawarcie umowy, przechowywanie umowy

3. Ograniczone świadczenie rodzajowe, odstąpienie od umowy

4. Ceny, koszty wysyłki, płatność

5. Dostawa

6. Zastrzeżenie własności

7. Odpowiedzialność za wady materiałowe

8. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności i przedawnienie

9. Ochrona danych

10. Właściwość miejscowa sądu, miejsce wykonania

 

1. Podstawa umowy, wybór prawa

1.1.

Poniższe ogólne warunki sprzedaży regulują stosunki prawne nawiązane za pośrednictwem tego sklepu internetowego pomiędzy firmą:

Special Steels Polska Sp. z o.o.

Al. Krzyżanowskiego 11

35-329 Rzeszów

NIP: 8133624181

REGON: 180577346

Tel: +17 7835729 / +17 7835733

Fax:+17 858 63 52

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

reprezentowaną przez pana Michaela Voß oraz Natalię Marię Podraza (zwaną dalej: sprzedawcą) a klientem (zwanym dalej: klientem). Ogólne warunki sprzedaży znajdują zastosowanie w obecnym brzmieniu w chwili zawarcia umowy dla wszystkich dostaw, które nastąpiły przy wyłącznym zastosowaniu środków komunikacji na odległość.

1.2.

Obowiązują wyłącznie ogólne warunki sprzedaży sprzedawcy. Sprzedawca nie uznaje odbiegających lub uzupełniających ogólnych warunków sprzedaży klienta, chyba że sprzedawca wyraźnie zgodził się na ich obowiązywanie na piśmie.

1.3.

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży dotyczą korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem stalshop.pl , w szczególności dla wszystkich - także przyszłych - umów zawieranych w sklepie internetowym z firmami, osobami prawnymi prawa publicznego oraz wyodrębnionymi majątkami publiczno-prawnymi oraz osobami fizycznymi na dostawy oraz inne usługi.

Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Spółka osobowa posiadająca zdolność prawną to spółka osobowa, która  ma możliwość nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.

Konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4.

Językiem umowy jest język polski. Obowiązują przepisy prawa polskiego. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. Wybór prawa dotyczy konsumentów tylko w takim zakresie, w jakim nie jest sprzeczny z prawami do ochrony konsumentów obowiązującymi w kraju, w którym klient ma miejsce zwykłego pobytu.

 

 

 

2. Oferta, zawarcie umowy, przechowywanie umowy

 

2.1.

Towary prezentowane w sklepie internetowym stanowią wiążącą ofertę sprzedawcy do zawarcia umowy kupna.

2.2.

W celu złożenia zamówienia, jego korekty oraz złożenia wiążącej oferty umownej przez klienta  wymagane jest wykonanie następujących czynności technicznych:

Gdy klient znajdzie żądany towar, może bez zobowiązań umieścić go w koszyku, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”. Klient może w każdej chwili przejrzeć zawartość koszyka poprzez kliknięcie na symbol koszyka lub słowo „Razem” podsumowujące zakupy. Klient może w każdej chwili usunąć towar z koszyka poprzez naciśnięcie przycisku „Usuń” lub znaku „x” znajdującego się obok towaru. Proces zamówienia można w każdej chwili anulować.

Jeśli klient chce kupić towar, musi kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”. Klient musi następnie podać swoje dane osobowe, które są niezbędne do realizacji umowy (patrz ochrona danych), potwierdzić oświadczenie o ochronie danych oraz zapoznać się z ogólnymi warunkami sprzedaży. Klikając przycisk „Zamawiam i płacę” i wysyłając związane z nim dane osobowe, klient składa sprzedawcy wiążącą ofertę dotyczącą towarów znajdujących się w wirtualnym „koszyku”.

Podczas składania zamówienia klient wybiera żądaną metodę wysyłki (Standard lub Premium) oraz metodę płatności. Jeśli klient wybierze metodę płatności Przelewy24 zostanie przekierowany na formatkę płatniczą, gdzie pierwsza zakładka "Przelew online" prezentuje listę dostępnych banków, w których możliwe jest wykonanie szybkiego przelewu automatycznego. Z tej listy należy wybrać swój bank. Po wybraniu swojego banku następuje przekierowanie do bankowości internetowej, gdzie po zalogowaniu wystarczy potwierdzić automatycznie wypełniony formularz przelewu. Po pomyślnym wykonaniu przelewu klient zostaje przekierowany na stronę stalshop.com i otrzymuje potwierdzenie zamówienia. Jest ono udostępniane klientowi w postaci pliku do druku. Jeżeli klient wybierze przedpłatę, po potwierdzeniu przycisku „Zamawiam i płacę” otrzyma potwierdzenie zamówienia oraz dane do przelewu na maila wskazanego w procesie zamawiania.

2.3.

Sprzedawca niezwłocznie informuje klienta drogą elektroniczną o otrzymaniu zamówienia. Wraz z potwierdzeniem odbioru zamówienia klient otrzymuje wszystkie informacje, które powinien wydrukować do swojej dokumentacji. Niniejsze „Potwierdzenie zamówienia” oznacza przyjęcie oferty i zawarcie umowy kupna.

2.4.

Wszystkie zamówienia i rejestracje są przechowywane przez sprzedawcę tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów lub jest to uregulowane przepisami prawa. Jeśli klient chce udokumentować swoje dane zamówienia, może skopiować, wydrukować lub w inny sposób zapisać potwierdzenie zamówienia natychmiast po wiążącym zamówieniu.

Jednakże najpóźniej w momencie dostarczenia towaru sprzedawca prześle potwierdzenie zawarcia umowy, w którym odtworzona zostanie treść umowy.

 

 

3. Ograniczone świadczenia rodzajowe, odstąpienie od umowy.

3.1.

Towary prezentowane w sklepie internetowym to kute i walcowane formatki/ pozostałości poprodukcyjne z centrum tnącego naszej firmy macierzystej. Towar dostarczamy wyłącznie z własnego magazynu. Dostawa produktów jest przez nas niemożliwa, jeśli nasze zapasy lub stan magazynowy w zakładzie uzgodnionym w umowie są niewystarczające, aby spełnić nasze zobowiązanie dostawy wobec kupującego (ograniczone świadczenia rodzajowe).

3.2.

Jeśli towary nie są dostępne, możemy zaoferować Państwu zamiennik o jednakowej jakości i cenie. Należy wyraźnie poinformować klienta, że ​​w takim przypadku nie jest on zobowiązany do przyjęcia zamiennika.

3.3.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny lub zagubiony w drodze i nie można zaoferować dostawy zastępczej. O niedostępności materiału poinformujemy Państwa niezwłocznie. W przypadku uregulowania płatności, niezwłocznie ją zwrócimy.

 

4. Ceny, koszty wysyłki, płatność

4.1.

Obowiązują ceny brutto za towar plus opłata za pakowanie i wysyłkę. Szczegóły dotyczące kosztów wysyłki i opakowania zostaną określone w ramach prezentacji konkretnego produktu podczas procesu składania zamówienia oraz w sekcji „Koszt i czas dostawy”. Kosztami tymi zostanie dodatkowo obciążony klient, chyba że uzgodniono inaczej lub wynika to z odpowiednich przepisów prawa. W przypadku zamówienia kilku formatek o niestandardowych wymiarach zastrzegamy sobie prawo do ponownego przeliczenia opłaty za opakowanie i wysyłkę.

4.2.

O ile nie uzgodniono inaczej, towary są dostarczane wyłącznie po dokonaniu przedpłaty (tradycyjny przelew bankowy, e-tranfer Przelewy24). Płatność należy uregulować niezwłocznie po zawarciu umowy. Prosimy o dokonanie przelewu ceny zakupu nie później niż w ciągu 7 dni.

 

5. Dostawa

5.1.

Dostawa odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Szczegółowe informacje na temat czasu wysyłki i dostawy otrzymają Państwo w ramach prezentacji konkretnego produktu podczas procesu składania zamówienia lub w sekcji „Koszt i czas dostawy”.

5.2.

Zakupiony towar jest przez sprzedawcę starannie pakowany i wysyłany do klienta. Dostawa odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firmy DPD.

5.3.

Dostawa odbywa się w uzgodnionym lub określonym w kontekście konkretnej prezentacji produktu terminie dostawy. Jeżeli terminy dostawy nie zostały wyraźnie uzgodnione lub określone w kontekście konkretnej prezentacji produktu, dostawa następuje w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania płatności.

5.4.

Wszystkie informacje i wymiary formatek są oparte na naszych własnych pomiarach i zostały podane  z największą starannością. Wszystkie podane wymiary są przybliżone, z zachowaniem tolerancji cięcia. Formatki przeznaczone są do dalszej obróbki.

 

6. Zastrzeżenie własności

Sprzedany i dostarczony towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu. Klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z zakupionym towarem do momentu przeniesienia własności i nie jest uprawniony do legalnego rozporządzania towarem. W przypadku, gdy osoby trzecie dochodzą praw do towaru dostarczonego z zastrzeżeniem własności, klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia sprzedawcy o tym fakcie.

W przypadku zachowania sprzecznego z umową np. w przypadku opóźnienia klienta w płatności, sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy po wyznaczeniu rozsądnego terminu.

 

 

7. Odpowiedzialność za wady materiałowe

7.1.

Wewnętrzne i zewnętrzne właściwości towaru, w szczególności jego gatunek, rodzaj i wymiary, określa się zgodnie z ustaloną umową, w przypadku braku odmiennych uzgodnień, zgodnie z normami DIN i EN obowiązującymi w momencie zawarcia umowy lub w przypadku ich braku, zgodnie z praktyką i zwyczajami handlowymi. Odniesienia do norm i innych zbiorów reguł, do certyfikatów wg. EN 10204 i podobnych atestów jak również informacji o gatunkach, rodzajach, wymiarach, masie oraz użyteczności towarów nie stanowią zapewnienia ani gwarancji, tak samo jak deklaracje zgodności i odpowiednie znakowanie CE i GS.

7.2.

Do oględzin towaru i zgłoszenia wady mają zastosowanie przepisy ustawowe, z tym zastrzeżeniem, że obowiązek sprawdzenia towaru po dostawie obejmuje również wszelkie świadectwa zgodne z normą EN 10204, a o wadach towaru i świadectwach należy powiadomić nas pisemnie lub w formie tekstowej.

7.3.

W przypadku uzasadnionej reklamacji z tytułu wady zgłoszonej w odpowiednim czasie możemy  wg. uznania zdecydować o usunięciu wady (naprawa) lub dostarczeniu towaru wolnego od wad (dodatkowe świadczenie uzupełniające z tytułu umowy). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

Przy niepowodzeniu lub odmowie dodatkowego świadczenia uzupełniającego kupujący może odstąpić od umowy lub obniżyć cenę zakupu po bezskutecznym upływie właściwego terminu.

Jeżeli wada nie jest poważna lub jeśli towar był już przerabiany lub zmieniany, przysługuje mu tylko prawo do obniżenia ceny.

7.4.

Koszty związane ze świadczeniem uzupełniającym (dostawą nowego towaru) przejmujemy tylko wtedy, gdy są one uzasadnione w indywidualnych przypadkach, w szczególności w odniesieniu do wartości towaru wolnego od wad, ale w żadnym przypadku nie mogą przekraczać 150% ceny zakupu. Nie ponosimy kosztów powstałych w związku z przewiezieniem sprzedanego towaru w inne miejsce niż uzgodnione miejsce świadczenia.

7.5.

Po realizacji odbioru towaru przez kupującego, wykluczona jest reklamacja wad, które zostały już wykryte podczas uzgodnionego sposobu odbioru.

7.6.

Jeżeli kupujący nie da nam natychmiastowej możliwości przekonania się o wadzie, w szczególności na żądanie niezwłocznie nie udostępni towaru lub próbek w celu zbadania podstaw do reklamacji, wszelkie prawa z tytułu wady są nieważne.

7.7.

W przypadku towarów, które zostały sprzedane jako materiał zdeklasowany, kupującemu nie przysługują żadne prawa wynikające z wad materiałowych w odniesieniu do podanych przyczyn deklasacji oraz takich wad z ,którymi zwykle musi się liczyć. W przypadku sprzedaży towarów drugiej jakości nasza odpowiedzialność za wady materiałowe jest wykluczona.

 

8. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności i przedawnienie

8.1.

Odpowiadamy tylko za naruszenie zobowiązań umownych i pozaumownych, w szczególności za niemożność, opóźnienie, zaniedbanie w zawarciu umowy i czyn niedozwolony - także za nasze kierownictwo i innych pracowników - tylko w przypadku umyślnego i rażącego niedbalstwa, w przypadkach rażącego niedbalstwa ograniczonego do szkody, którą można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. Ponadto nasza odpowiedzialność, również za wady i szkody następcze, jest wykluczona.

8.2.

Ograniczenia te nie mają zastosowania w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych, o ile realizacja celu umowy jest zagrożona, w przypadku zawinionego uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu, a także w przypadku, gdy przejęliśmy gwarancję jakości sprzedanej rzeczy, a także w przypadkach obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Istotne są te zobowiązania umowne, które w pierwszej kolejności umożliwiają prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu kupujący może regularnie polegać. Zasady dotyczące ciężaru dowodu pozostają nienaruszone.

8.3.

O ile nie uzgodniono inaczej, roszczenia umowne, które kupujący może mieć wobec nas w związku z dostawą towarów, wygasają po upływie roku od dostawy towarów. Nie narusza to naszej odpowiedzialności za umyślne i rażąco niedbałe naruszenie obowiązków, zawinione szkody na życiu, ciele i zdrowiu oraz przedawnienie roszczeń regresowych. Obowiązują w nich ustawowe terminy przedawnienia.

 

9. Ochrona danych

Będziemy wykorzystywać dane osobowe klienta wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo. Klient rejestrując się w sklepie internetowym wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych podanych w tym kontekście zgodnie z naszą polityką prywatności.

 

10. Właściwość miejscowa sądu, miejsce wykonania

10.1.

Miejscem wykonania dla naszych dostaw jest zakład dostawy w przypadku dostaw z zakładu, a w przypadku pozostałych dostaw nasz magazyn. Właściwością miejscową sądu jest wg. naszego uznania Rzeszów lub siedziba kupującego.

10.2.

We wszystkich stosunkach prawnych między nami a klientem obowiązują dodatkowo przepisy prawa polskiego.

Dostępność towaru

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na poniższy zapis w ogólnych warunkach handlowych:

3.3. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny lub zgubiony w trakcie dostawy i nie można zaoferować dostawy zastępczej. O niedostępności materiału poinformujemy Państwa niezwłocznie. W przypadku uregulowania płatności, niezwłocznie ją zwrócimy. Nasze ogólne warunki handlowe, które stosujemy do realizacji Twojego zakupu znajdziesz tutaj.

Kontakt

Special Steels Polska Sp. z o. o.

Al. prof. Adama Krzyżanowskiego 11
35-329 Rzeszów

shop@stalespecjalne.com.pl

Tel: +48 177835729
Tel: +48 177835733

© Stalshop 2024. Disclaimer
Wykonanie: Network Masters